Thời gian  bán hàng của cửa hàng

– Bắt đầu từ 8h30 sáng

– Kết thúc sau 6h30 tối.